Inici[rev_slider slider_home]

Benvinguts a la web de l’Associació d’Empresaris Pont Nou

407
Tradició industrial des de l’any 1.888 (antiga fàbrica de barrets a Pirelli) 
Indústria històrica amb gran transcendència empresarial a la comarca 
Empreses amb visió de progrès i modernització
Capacitat organitzativa «associació d’empresaris i propietaris» 
Dinamització activa prèvia a una gran ampliació 

5 respuestas a “Inici”

 1. Gооd dаy! pontnou.cat

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss оffеr lаwfully?
  Wе prеsеntаtiоn а nеw mеthоd оf sеnding businеss оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh аppеаl аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693
  We only use chat.
  no.reply.goola@gmail.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *