AssociacióResponen a la inquietud d’alguns empresaris del polígon Pont Nou, de mantenir i millorar la zona que comparteixen i amb el impuls de l’Ajuntament de Manresa, l’any 2008 es va constituir l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígon Pont Nou.

Aquesta zona industrial s’ha hagut d’adaptar al pas del temps. El creixement dels nuclis urbans de Manresa i de Sant Joan de Vilatorrada han fet que el Polígon Industrial del Pont Nou quedés encapsat entre els límits dels dos municipis.

Alguns equipaments municipals també estant ubicats en el llindar del Polígon Industrial Pont Nou, fet que genera el transit de moltes persones a diferents hores del dia i la setmana. Tot plegat fa que Pont Nou requereixi una gestió acurada del manteniment intentant gestionar les infraestructures de que disposa perquè continuïn suportant el pas dels anys. Aquesta gestió que ha de municipal però d’acord amb l’Associació d’Empresaris i Propietaris, ha de garantir la consolidació de la Industria de Pont Nou.
De fet, l’organització de l’Associació concentra els seus esforços en assolir millorar Pont Nou.

En l’actualitat, l’entitat està dirigida per la Junta Directiva, que es distribueix en els següents càrrecs:
esquema_associacio

La Junta està totalment oberta a noves incorporacions. Per poder formar part de la junta directiva només cal tenir activitat o ser propietari en el Polígon Industrial de Pont Nou.

Els principals objectius de l’Associació queden reflectits en els seus estatuts i s’expressen així:
1. Els fins de l’associació són:

a) La millora, el desenvolupament i la modernització del Polígon Industrial Pont Nou de Manresa.
b) La representació, defensa i promoció dels interessos dels seus membres i en general els de qualsevol usuari del Polígon Industrial, establint com a prioritat els que es corresponen amb el manteniment, millora i conservació de les seves infraestructures i serveis.
c) La prestació de serveis al Polígon Industrial i a les empreses ubicades en el mateix.

2. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

a) Actuar davant les administracions públiques i altres entitats, per promoure i portar a terme accions que condueixin a la resolució de problemes comuns i a la defensa dels interessos generals de l’associació.
b) Informar, assessorar i donar suport als seus membres en totes aquelles qüestions o matèries relacionades amb la planificació, projecció, gestió, millora o conservació del polígon industrial.
c) Promoure la millora i modernització del Polígon Industrial mitjançant totes les accions necessàries, i amb aquesta finalitat formular plans, iniciatives i projectes adequats.
d) Assumir la representació, gestió i defensa dels interessos comuns de l’associació davant qualsevol autoritat, organisme o administració, així com davant jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció.